с. Олександрівка. КЗДО "Барвінок"

   СТАТУТ

С Т А Т У Т

  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ  ЯСЛА-САДОК  «БАРВІНОК»

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

ідентифікаційний код  39641806

(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Комунальний заклад дошкільної освіти «Олександрівський ясла-садок «Барвінок» загального розвитку Покровської селищної ради Дніпропетровської області»  (надалі – КЗДО) є установою, що знаходиться у комунальній власності Покровської територіальної громади і безпосередньо  підпорядковується Покровській селищній раді. Скорочена назва – КЗДО «Барвінок».

1.2. Юридична адреса КЗДО:

53600 Дніпропетровська область, Покровський район,

С. Олександрівка,

вул. Побєди,8,

тел.:  0563821649

1.3.   Засновник КЗДО – Покровська селищна  рада.

Засновник здійснює фінансування КЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.   КЗДО в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України , Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими актами законодавства України, рішеннями Покровської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Покровського селищного голови та цим Статутом.

1.5.   КЗДО є юридичною особою,  має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, відкриті на ім’я головного розпорядника коштів.

 1.6.  Головною метою КЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7.   Діяльність КЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8.   КЗДО самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом; 

1.9.   КЗДО несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

•        реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

•        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

•        дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

  1. Взаємовідносини між  КЗДО з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ КЗДО

2.1.   Заклад розрахований на  40 місць.

2.2.   Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.   У КЗДО функціонують групи загального розвитку.

2.4.   КЗДО має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5.   Наповнюваність груп дітьми становить 15-20 чоловік, (ясельні -15 дітей, дошкільні - 20 дітей).

2.6.   Для зарахування дитини до КЗДО необхідно надати:

•        заяву батьків або осіб, які їх замінюють,

•        медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати КЗДО,

          •       довідку  дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

          •        свідоцтво про народження дитини.

2.7.   За дитиною зберігається місце у КЗДО у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8.   Відрахування дітей із КЗДО може здійснюватись:

•        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють,

•        на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у КЗДО даного типу,

•        у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація КЗДО зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з КЗДО.

3 РЕЖИМ РОБОТИ КЗДО

3.1.Режим роботи КЗДО встановлюється його засновником за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради.

3.2.   КЗДО працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.

3.3.   Щоденний графік роботи КЗДО: з 7.00-17.30

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ       ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КЗДО

4.1.   Навчальний рік у КЗДО починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у КЗДО проводиться оздоровлення дітей.

4.2.   КЗДО здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення .

4.3.   План роботи КЗДО схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором КЗДО і погоджується з відділом освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради.

4.4.   КЗДО організовує освітній   процес за такими пріоритетними напрямами:

      * екологічно-природничий.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У КЗДО

5.1.   Умови доставки продуктів харчування, продовольчої сировини, їх якість та асортимент контролюється директором, завгоспом, медичною сестрою закладу.

5.2.   У КЗДО встановлене трьохразове харчування.

5.3.   Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру та директора КЗДО.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У КЗДО

6.1.   Медичне обслуговування дітей у КЗДО здійснюється медичною сестрою закладу та   комунальним закладом «Покровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» на безоплатній основі.

6.2.   Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.   КЗДО надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у КЗДО є: діти дошкільного віку, директор,  педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: педпрацівникам - грошова винагорода за сумлінну працю та успіхи в роботі в розмірі  до посадового окладу, батькам та працівникам КЗДО подяки та грамоти.

7.3.   Права дитини у сфері дошкільної освіти:

•        безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

•        захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

•        захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також, фізичного та психічного насильства, приниження її гідності, здоровий спосіб життя.

7.4.   Права батьків, або осіб, які їх замінюють:

•        обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

•        звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

•        брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

•        відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

•        захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

•        своєчасно вносити плату за харчування дитини в КЗДО у встановленому порядку;

•        своєчасно повідомляти КЗДО про можливість відсутності або хвороби дитини;

•        слідкувати за станом здоров'я дитини;

•        інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника КЗДО приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6.   Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7.   Педагогічні працівники мають право:

•        на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

•        брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

•        на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

•        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

•        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

•        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

•        об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

•        на захист професійної честі та власної гідності;

•        інші права, що не суперечать законодавству України;

 

7.8.   Педагогічні працівники зобов'язані:

•        виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

•        дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

•        забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

•        брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

•        виконувати накази та розпорядження керівництва;

•        інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9.   Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до КЗДО директором.

7.10. Працівники КЗДО несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники КЗДО у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди: два рази на рік у комунальному закладі «Покровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради».

7.12. Педагогічні працівники КЗДО підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку КЗДО, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ КЗДО

8.1.   Управління КЗДО здійснюється його засновником   – Покровською селищною радою та відділом освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради Дніпропетровської області.

8.2.   Безпосереднє керівництво роботою КЗДО здійснює його директор, який призначається на посаду і звільняється з посади  начальником відділу освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради Дніпропетровської області з дотриманням чинного законодавства.

 Директор КЗДО:

•        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

•        здійснює керівництво і контроль за діяльністю КЗДО;

•        за дорученням засновника  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

•        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КЗДО, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

•        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників КЗДО;

•        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

•        за погодженням із засновникам затверджує штатний розклад КЗДО;

•        контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

•        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

•        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

•        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

•        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

•        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

•        щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансову-господарську діяльність КЗДО на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у КЗДО - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник закладу і його заступник, педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти. Можуть входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор КЗДО.

Педагогічна рада закладу:

•        розглядає питання освітнього процесу в КЗДО та приймає відповідні рішення;

•        організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

•        приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до              потреб КЗДО.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 раз на рік.

8.4.   Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників КЗДО - 12, батьків - 40.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

•        обирають раду КЗДО, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

•        заслуховують звіт директора закладу, голови ради КЗДО з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

•        розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності КЗДО;

•        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і        розвитку КЗДО.

8.5.   У період між загальними зборами діє рада КЗДО. Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради КЗДО є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники КЗДО, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6.   У КЗДО  може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи КЗДО.

Піклувальна рада у складі 5 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради КЗДО. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах КЗДО і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

•        співпраця з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями,  закладами загальної середньої освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у КЗДО;

•        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази КЗДО;

•        сприяння залученню додаткових джерел фінансування КЗДО;

•        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

•        організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників КЗДО;

•        стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

•        всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та КЗДО;

•        сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

 

                                    9. МАЙНО КЗДО                                            

                                                                      2

   9.1. Загальна площа будівель 477 м  згідно технічного паспорту.

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЗДО

10.1. Джерелами фінансування КЗДО є кошти:

•        засновника;

•   відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

•        батьків або осіб, які їх замінюють;

•        добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

•        інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. КЗДО  за погодженням із засновником та від його імені має право:

•        придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

•        отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

•        здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність форма 85-К  про діяльність КЗДО здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у КЗДО визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та засновника – Покровської селищної ради Дніпропетровської області. 

 10.5 Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради Дніпропетровської області.

10.6.  Матеріально-технічна база КЗДО включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради Дніпропетровської області, яка обслуговує цей заклад.

10.7. Штатні розписи КЗДО затверджуються відділом освіти, молоді та спорту виконкому Покровської селищної ради Дніпропетровської області на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЗДО

11.1. Відповідно до частини 3 статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» КЗДО здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

11.2. Контроль за дотриманням КЗДО державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради Дніпропетровської області

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником КЗДО.

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КЗДО

 

12.1. Реорганізація або ліквідація КЗДО допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) селища або на підставі результатів місцевого референдуму. 

12.2.  Вивільнені приміщення ліквідованого КЗДО  використовуються виключно для роботи з дітьми. 

 

 

 

 

Секретар ради (виконавчого  комітету)                                       Т.М.ЄРМАК